RESULTS 2017

MEN ELITE CATEGORY

 1. Paigamber Nadaf – 1:41:20
 2. K Kiran Kumar Raju – 1:43:12
 3. Sandesh Uppar – 1:47:41
 4. Muralidhar N – 1:49:12
 5. Naveen Raj – 1:49:14

AMATURE

 1. Madhukumar HM -1:25:19
 2. Ananya Kadidal – 1:29:23
 3. Karthik V – 1:32:55

UNDER 18 BOY’S

 1. Sanju Nayak – 38:07:03
 2. Venkappa K – 39:51:07
 3. Raju Bhati – 41:53:04

WOMENS

 1. Megha G – 36:57:42
 2. Seema – 37:51:43
 3. Harashini Govindaraj – 52:26:75

GRAVEL

 1. Madhukumar HM – 35:09:02
 2. Thushar P – 35:47:43
 3. Adhokshajan – 40:03:47